Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä
Suomen Matkailumuotoilijat ry
Y-tunnus 3151607-7
Urheilukatu 2 C 47, 00250 Helsinki
info@suomenmatkailumuotoilijat.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Hallituksen puheenjohtaja Jaana Raunola
Hyljekaari 3 E, 02260 Espoo
Puh. 050-3675852, info@suomenmatkailumuotoilijat.fi

Rekisterin nimi
Suomen Matkailumuotoilijat ry sidosryhmien rekisteri.

Henkilötietojenkäsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Käsittelyn tarkoitus on yhdistyksen jäsenten väliseen viestintään liittyvä yhteydenpito, tiedottaminen ja jäsenmaksun laskuttaminen. Tietojen käsittelyssä huolehditaan asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteutumisesta henkilötietojen käsittelystä säädetyn lainsäädännön mukaan. Tietoja ei luovuteta ulkopuoliselle taholle, pl. edellä mainittujen tehtävien edellyttämät yhteistyökumppanit. Yhteistyökumppanit sitoutuvat erillisillä sopimuksilla huolehtimaan henkilötietojen käsittelystä annetun lainsäädännön toteutumisesta.

Rekisterin tietosisältö
Etu- ja sukunimi
Lähiosoite, postinumero ja -toimipaikka
Puhelinnumero ja sähköpostiosoite
Ammatti tai muu liitos matkailuun
Tiedot jäsenen tilaamista palveluista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta

Säännönmukaiset tietolähteet
Jäsenen luovuttamat tiedot, ostetut tai yhteistyökumppanien kautta hankitut rekisterit

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Yhdistyksen jäsenen henkilötietoja ei luovuteta Suomen Matkailumuotoilijat ry:n ulkopuolisille kolmansille osapuolille ilman jäsenen suostumusta ellei kyseessä ole viranomaisen määräys, rikostutkinta tai muu lainsäädännöllinen syy. Kilpailuissa kerättyjä tietoja voidaan luovuttaa kilpailussa osallisena olevalle yritykselle. Tällaisissa tapauksissa asiasta ilmoitetaan kilpailun yhteydessä.

Tietojensiirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietoja ei luovuteta ulkopuoliselle taholle, pl. edellä mainittujen tehtävien edellyttämät yhteistyökumppanit. Yhteistyökumppanit sitoutuvat erillisillä sopimuksilla huolehtimaan henkilötietojen käsittelystä annetun lainsäädännön toteutumisesta.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Jäsentietoja ei säilytetä paperitulosteina. Jäsentiedot talletetaan salasanoin ja palomuurilla suojattuun atk-järjestelmään, jossa tiedot säilytetään ohjelmistotoimittajan asiakaskohtaisessa relaatiotietokannassa, joka sijaitsee suojatussa sisäverkossa. Tietokantaan ei ole pääsyä julkisesta verkosta. Saadut tiedot poistetaan järjestelmästä kirjanpitosäädösten edellyttämän säilytysajan jälkeen. Tietoja voidaan poistaa jäsenen vaatimuksesta tai jäsenyyssuhteen loppumisen vuoksi. Jäsenellä on oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedot ottamalla henkilökohtaisesti yhteyttä tässä selosteessa ilmoitettuun osoitteeseen. Jäsenellä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.